Princípy ochrany súkromia

Domov » Princípy ochrany súkromia

Táto stránka bola preložená pomocou služby Google Translate.

Webový obchod Bükk Medicinal Tea (ďalej: Poskytovateľ služieb, kontrolór údajov) sa podrobuje nasledujúcemu prospektu.

O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII RADA z apríla 2016 27.) poskytujeme nasledujúce informácie.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia upravuje postupy ochrany osobných údajov nasledujúcich stránok: www.bukkigyogytea.com

Zmeny a doplnky prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa úradníka pre ochranu údajov :

Názov: Webbie s.ro . 

Sídlo spoločnosti:​ Nám. Mládeže 1240/3., Veľký Meder 93201 

E-mail: info@bukkigyogytea.com 

Telefón: +36303914091, ​+421 907 486 117

Definície pojmov

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikuje fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä pomocou identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity prírodnej identity identifikovateľná osoba; 

„Spracúvanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, harmonizácia alebo prepojenie komunikácie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie správcu môžu určiť aj právne predpisy Únie alebo členského štátu;

„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sú osobné údaje sprístupnené, či už je to
tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

„Súhlas dotknutej osoby“ je dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o súhlase dotknutej osoby s vyjadrením jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo činu, ktorý jednoznačne slúži vyjadruje potvrdenie; 

„Incident v oblasti ochrany údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré boli prenesené, uložené alebo inak spracované. 

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné informácie:

a) musí byť spracovaná zákonne a spravodlivo a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný („zákonnosť, riadny postup a transparentnosť“);

b) zhromažďované iba na konkrétne, výslovné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely („obmedzenie účelu“) sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1;

c) byť primerané a relevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, a obmedziť sa na to, čo je nevyhnutné („dátová ekonomika“);

d) byť presné a podľa potreby aktualizované; musia byť podniknuté všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracúvania, boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“);

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, iba ak je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú ; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, iba ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s článkom 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením. ; podlieha zavedeniu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu jej slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);

f) spracúvané takým spôsobom, aby sa primeranými technickými alebo organizačnými opatreniami zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedeným a musí byť schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Správa údajov

Správa údajov súvisiaca s prevádzkou webového obchodu

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

OSOBNÉ ÚDAJEÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV
Užívateľské menoIdentifikácia, umožnenie registrácie
HesloPoskytuje bezpečný prístup k používateľskému účtu.
Priezvisko a menoVyžaduje sa pri kontaktovaní, zakúpení a vystavení riadnej faktúry.
Emailová adresaUdržiavanie kontaktu
Telefónne čísloEfektívnejšie problémy s kontaktovaním, fakturáciou alebo dodaním.
Fakturačné meno a adresaVystavenie riadnej faktúry, ako aj vznik zmluvy, stanovenie jej obsahu, zmena, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich pohľadávok.
Meno a adresa dodaniaPovoliť donášku domov.
Dátum nákupu / registrácieVykonajte technickú operáciu
IP adresa v čase nákupu / registrácieVykonajte technickú operáciu

Vaše používateľské meno ani e-mailová adresa nemusia obsahovať osobné informácie.

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany zaregistrované / kupujúce na webových stránkach internetového obchodu. 

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Okamžitým vymazaním registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve. Účtovný dokument (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo alebo nepriamo podporuje účtovné účty, musí byť uchovávaný v čitateľnej forme najmenej 8 rokov a je možné ho vyhľadať odkazom na účtovné záznamy. 

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad. 

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, a
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov,
 • a súhlas kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie ich spracúvania, prenosnosť údajov a protest proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštou na​ Nám. Mládeže 1240/3., Veľký Meder 93201
 • e-mail info@bukkigyogytea.com
 • telefonicky +36303914091, ​+421 907 486 117

Právny základ pre správu údajov:

 • Súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A), Infotv . Oddiel 5 ods. 1,
 • Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len: zákon Elker ) 13 / A. § (3):

Poskytovateľ služby môže na účely poskytovania služby spracovávať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti takým spôsobom, aby sa osobné údaje spracúvali, iba ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby a iné účely uvedené v tomto zákone

 • Článok 6 ods. 1 písm. C) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.

Informujeme vás, že:

 • správa údajov je založená na vašom súhlase.
 • je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku.
 • neposkytnutie informácií bude mať za následok neschopnosť vybaviť vašu objednávku.

Použité procesory údajov

Doprava

 • Činnosť spracovania údajov: Doručenie tovaru, preprava 
 • Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
 • Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. 
 • Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany požadujúce doručenie domov. 
 • Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu domov. 
 • Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá do doručenia domov . 
 • Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa, článok 6 ods. 1 písm. A) , Infotv . Oddiel 5 ods. 1. 

Poskytovateľ hostingu

 • Činnosť spracovania údajov: Hostiteľské služby 
 • Názov a kontaktné údaje
  spracovateľa údajov: ATW internet Kft H 1138 Bp Esztergomi 66 Fsz 1
 • Skutočnosť správy údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou. 
 • Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú webovú stránku. 
 • Účel správy údajov: Sprístupniť a správne prevádzkovať webovú stránku. 
 • Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom údajov a poskytovateľom hostenia alebo do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie poskytovateľovi hostenia. 
 • Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa, Infotv . Oddiel 5 ods. 1 , článok 6 ods. 1 písm. A) a oddiel CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti . Zákon 13 / A. § (3). 

Cookie riadiacim pracovníkom (cookies)

Typický nákupné web cookie -k “Použitie chránený heslom takzvanej relácie koláčiky “, “potrebná košík cookie k” a “Bezpečnosť cookie s’předchozí súhlas nie je potrebné sa pýtať, aké sú zainteresované strany.

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy 

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku. 

Účel správy údajov: Na identifikáciu používateľov zaznamenajte „nákupný košík“ a sledujte návštevníkov. 

Viac informácií v Zásadách používania súborov cookie

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom: Správca údajov nespracúva osobné údaje pomocou súborov cookie . 

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke prehliadača v ponuke Nástroje / Nastavenia, zvyčajne v rámci nastavenia položky ponuky Súkromie. 

Právny základ pre spracúvanie údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom použitia súborov cookie je prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti osobitne požadované predplatiteľom alebo používateľom. 

Použite sledovanie konverzií v službe Google Ads

Online reklamný program s názvom „Google AdWords “ používa správca údajov a využíva službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , CA 94043, USA; „Google“).

Keď používateľ vstúpi na webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do jeho počítača sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií . Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže Užívateľa podľa nich nemožno identifikovať.

Keď používateľ prezerá určité stránky webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Google aj správca údajov vidieť, že používateľ klikol na reklamu.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie , takže ho nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords .

Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov sledujúcich konverzie AdWords . Takto zákazníci zistia počet používateľov, ktorí klikli na vašu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií . Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať žiadneho používateľa.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete ho deaktivovať vypnutím možnosti nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači . Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Viac informácií a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.de/policies/privacy/ 

Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics , službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „ cookies “, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú.

Informácie generované súbormi cookie súvisiacimi s webovou stránkou, ktorú používate, sa zvyčajne uložia a uložia na serveri Google v USA . Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa na ňu iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používateľ používal webovú stránku, na poskytovanie správ prevádzkovateľovi webovej stránky o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

V rámci služby Google Analytics nie je adresa IP prenášaná prehliadačom používateľa zosúladená s inými údajmi spoločnosti Google. Užívateľ môže zabrániť ukladaniu cookies nastavením svojho prehliadača zodpovedajúcim spôsobom, ale upozorňujeme, že v tomto prípade môže byť plne k dispozícii všetky funkcie tohto webu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní vašich informácií o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) prostredníctvom súborov cookie stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze . https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 

Spravodaj, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Podľa § 6 zákona môže užívateľ vopred a výslovne súhlasiť s kontaktovaním poskytovateľa služby so svojimi reklamnými ponukami a ďalšími položkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.

Ďalej, berúc do úvahy ustanovenia tohto prospektu, môže zákazník súhlasiť s tým, aby poskytovateľ služieb zaobchádzal s osobnými údajmi potrebnými na zasielanie reklamných ponúk.

Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ sa môže bezplatne odhlásiť zo zasielania ponúk bez obmedzenia alebo odôvodnenia. V takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje – potrebné na zasielanie reklamných správ – zo svojho registra a so svojimi ďalšími reklamnými ponukami používateľa nekontaktuje. Užívateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

OSOBNÉ ÚDAJEÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV
Meno, e-mailová adresaIdentifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber noviniek
Dátum predplatnéhoVykonajte technickú operáciu.
IP adresa v čase predplatnéhoVykonajte technickú operáciu.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa prihlásili na odber bulletinu. 

Účelom správy údajov je zasielanie elektronických správ (e-mailov) obsahujúcich reklamy dotknutej osobe, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď. 

Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj do odhlásenia. 

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad. 

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

 • Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
 • – môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a –
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie ich spracúvania, prenosnosť údajov a protest proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštou: ​Nám. Mládeže 1240/3., Veľký Meder 93201
 • e-mailom: info@bukkigyogytea.com,
 • telefonicky: +36303914091, ​+421 907 486 117

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

Právny základ pre spracúvanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A), Infotv . § 5 ods. 1 a zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. § 6 ods. 5 zákona: 

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré ich vyjadrili, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť až do odvolania spracované iba v súlade so súhlasom spoločnosti a tretím stranám môžu byť sprístupnené iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

O tom vás informujeme

 • správa údajov je založená na vašom súhlase.
 • Ak chcete od nás dostávať informačný bulletin, ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie informácií bude mať za následok nemožnosť zasielania noviniek.

Informácie o správe údajov softvéru pre bulletiny ( MailerLite ) nájdete tu: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance 

Vybavenie reklamácie

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov: 

OSOBNÉ ÚDAJEÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV
Priezvisko a menoIdentifikácia, kontakt.
Emailová adresaUdržiavanie kontaktu
Fakturačné meno a adresaIdentifikácia, riešenie námietok proti kvalite, otázok a problémov týkajúcich sa objednaných produktov.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré nakupujú na webových stránkach webshopu a sťažujú sa na sťažnosti týkajúce sa kvality. 

Trvanie spracovania údajov, termín na vymazanie údajov: Kópie zaznamenaného záznamu, prepisu a odpovede na námietku sú obsiahnuté v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7) sa uchováva po dobu 5 rokov. 

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

 • Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
 • – môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a –
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, zmenu alebo obmedzenie ich spracúvania, prenosnosť údajov a protest proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštou: ​Nám. Mládeže 1240/3., Veľký Meder 93201
 • e-mailom: info@bukkigyogytea.com,
 • telefonicky: +36303914091, ​+421 907 486 117

Právny základ pre spracúvanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. C), Infotv . § 5 ods. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7). 

O tom vás informujeme

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku  
 • spracúvanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy .  
 • je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť. 
 • neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vybaviť vašu sťažnosť.  

Stránky komunity

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: meno registrované na stránkach sociálnych sietí Facebook / Instagram a verejný profilový obrázok používateľa. 

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych stránkach Facebook / Instagram a „páčili sa im“ na webovej stránke. 

Účel zberu údajov: Zdieľať alebo „označiť, že sa mi páči“ určité sociálne prvky, produkty, propagácie alebo samotný web na stránkach sociálnych sietí. 

Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom a popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže získať informácie o zdroji údajov, ich spracovaní a spôsob a právny základ prevodu. Správa údajov sa uskutočňuje na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti mazania a úpravy údajov sú dané danou stránkou sociálnych sietí regulované. 

Právny základ pre spracúvanie údajov : dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.

Vzťahy so zákazníkmi a iná správa údajov

Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy údajov, môže sa s ním obrátiť spôsobom uvedeným na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Ovládač pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook o atď. vymaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu, ako aj ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to najneskôr do 2 rokov od oznámenia.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zhromažďovania údajov.

Na základe výnimočnej úradnej žiadosti alebo v prípade žiadosti o ďalšie orgány na základe autorizácie právnych predpisov je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch Poskytovateľ služby vydá osobné údaje žiadateľovi, iba ak a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uskutočnenie účelu žiadosti, za predpokladu, že uviedol presný účel a rozsah údajov.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup

Máte právo od prevádzkovateľa dostať spätnú väzbu, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

Právo na opravu

Máte právo na žiadosť správcu údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracúvania údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo zabudnúť

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu , aby informoval prevádzkovateľov, že ste príslušné osobné údaje požadovali. mazanie odkazov alebo kópií alebo duplikátov týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

 • Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Spochybňujete presnosť osobných údajov. V takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie údajov je nezákonné a vy ste proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;
 • Podali ste námietku proti spracovaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenie, pokiaľ sa zistí, či majú oprávnené dôvody prevádzkovateľa prednosť pred vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sprístupnené správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov k ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby vám v tom bránil správca údajov, ktorého poskytnuté osobné údaje (… )

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie proti (…) spracovaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania na základe uvedených ustanovení.

Protest v prípade priameho získania podniku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho získania obchodu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, pokiaľ sa to týka priameho získania podniku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania podniku, osobné údaje sa už na tento účel nemôžu ďalej spracovávať.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov vrátane profilovania, ktoré by malo pre neho podobný právny účinok
.

Predchádzajúci odsek sa neuplatní, ak rozhodnutie:

 • Nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
 • Právo EÚ alebo členského štátu uplatniteľné na prevádzkovateľa, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
 • Je to založené na vašom výslovnom súhlase.

Termín konania

Prevádzkovateľ vás bude bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o krokoch podniknutých v súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami.

V prípade potreby sa môže predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nekoná, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorný orgán a majú súdny prostriedok nápravy.

Bezpečnosť správy údajov

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť riziko pre práva a slobody jednotlivcov zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane, ak je to vhodné:

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;

b) zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;

c) v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;

d) postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov.

Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bezodkladne informuje dotknutú osobu o incidente v oblasti ochrany údajov.

Informácie poskytované dotknutej osobe musia jasne a zrozumiteľne popisovať povahu incidentu týkajúceho sa ochrany údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby, ktorá poskytla ďalšie informácie; je potrebné opísať pravdepodobné následky incidentu ochrany údajov; opísať opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánuje na nápravu incidentu ochrany údajov, vrátane prípadne opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov incidentu ochrany údajov.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok :

 • prevádzkovateľ implementoval príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje ovplyvnené incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je napríklad použitie šifrovania, ktoré znemožňuje prístup osobám, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k osobným údajom, ; údaje;
 • prevádzkovateľ prijal ďalšie opatrenia po incidente v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby už nebolo pravdepodobné, že dôjde k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
 • informácie by si vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo sa prijme podobné opatrenie na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o incidente ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení toho, či je pravdepodobné, že incident ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko, nariadiť informovanie dotknutej osoby.

Nahláste bezpečnostný incident orgánu

Prevádzkovateľ nahlási incident ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o incidente ochrany údajov dozvedel, pokiaľ nie je pravdepodobné, že incident ochrany údajov neohrozí. práva jednotlivcov a slobody. Ak sa oznámenie nepodá do 72 hodín, musia sa uviesť dôvody oneskorenia.

Item added to cart.
0 items - 0.00