Akým spôsobom prebieha nákup na internetovej stránke www.bukkigyogytea.com?

Všeobecné informácie:

Po odoslaní objednávky na internetovej stránke bukkigyogytea.com (ďalej len ako „internetový obchod“) dôjde na základe podmienok popísaných v dokumente Všeobecné zmluvné podmienky (dostupné na internetovej stránke: http://bukkigyogytea.com/wp-content/uploads/2018/10/aszf.pdf) k uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy medzi prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len ako „Poskytovateľ“) a objednávateľom (ďalej len ako „Užívateľ“).

Údaje Poskytovateľa:

Názov Poskytovateľa: Webbio s.r.o.

Sídlo Poskytovateľa (a zároveň aj miesto vybavovania sťažností): Hlavna 22 , 94301 , Sturovo

Kontaktná adresa Poskytovateľa a korešpondenčná adresa využívaná na komunikáciu s pravidelnými užívateľmi:  Hlavna 22 , 94301 , Sturovo

IČO: 53 286 961

DIČ: SK2121323677

Telefónne č.: :+36 30 39 14091

Jazyk zmluvy: maďarský

Názov, adresa, e-mailová adresa poskytovateľa domény:

ATW Internet Kft., (s.r.o.) H-1138 Esztergomi út č. 66, prízemie, č. dverí 1, Budapešť.

Registrácia/nákup

Užívateľ nákupom/registráciou na internetovej stránke zároveň vyhlási, že sa so VZP a podmienkami Pravidiel ochrany osobných údajov oboznámil a zároveň ich prijíma, respektíve súhlasí so spracovaním údajov. 

Okruh produktov a služieb

Zobrazené produkty si je možné objednať výlučne. Ceny zobrazené pri daných produktoch sú uvedené v eurách vrátane zákonom určenej DPH, neobsahujú však poplatok za dodanie. Osobitné náklady na balenie nie sú v cene započítané.

Spôsob realizácie objednávky

Užívateľ sa po registrácii na našom internetovom obchode prihlási, respektíve môže zrealizovať nákup aj bez registrácie.  

Užívateľ si nastaví vybraný počet kusov požadovaného produktu, resp. produktov.

Užívateľ si zvolený produkt umiestni do košíka. Užívateľ si môže kedykoľvek obsah košíka pozrieť po kliknutí na ikonku „košík”.

Ak sa užívateľ rozhodne umiestniť do košíka ďalšie produkty, klikne na tlačidlo „Nakupovať ďalej”. Ak o ďalšie produkty záujem nemá, skontroluje počet požadovaných kusov zvoleného produktu. Kliknutím na ikonu „zmazať X” je možné obsah košíka vymazať. Pre finalizáciu množstva musí Užívateľ kliknúť na ikonu „aktualizácia/aktualizácia košíka”.

Po finalizácii obsahu košíka Užívateľ klikne na tlačidlo „Ďalej k pokladni”.

Uvedie svoje fakturačné a dodacie údaje a spôsob dodania/platby.

Poskytovateľ nezodpovedá za omeškané dodanie, respektíve ďalšie problémy vyplývajúce z chybne a/alebo nepresne uvedených údajov.

Spôsob platby:

Platba na dobierku: V prípade dodania produktu prostredníctvom kuriérskej služby má Užívateľ možnosť vyplatiť konečnú cenu produktu kuriérovi v hotovosti pri preberaní objednaného produktu/produktov.

Prevodom: Užívateľ je povinný uhradiť protihodnotu produktov do 3 dní na bankový účet uvedený v potvrdzujúcej e-mailovej správe. Po pripísaní sumy na bankový účet Poskytovateľa je Užívateľ oprávnený prebrať produkty, a to ním určeným spôsobom.

Dodacie náklady:

V internetovom obchode je výlučne možnosť dodania domov.

Viac informácií o prepravných poplatkoch.

Odoslanie objednávky:

Po zadaní údajov môže Užívateľ svoju objednávku odoslať kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“, predtým si však môže ešte raz uvedené údaje skontrolovať, resp. môže ku svojej objednávke pridať poznámku, príp. môže svoju požiadavku ohľadom svojej objednávky poslať spoločnosti aj prostredníctvom e-mailu.  

Užívateľ berie v súvislosti s objednávkou na vedomie, že mu odoslaním objednávky vzniká platobná povinnosť.

Oprava zadaných údajov

Užívateľ sa ešte pred samotným uzatvorením procesu objednávky môže vrátiť do predchádzajúceho bodu, kde si môže opraviť už zadané údaje.

Potvrdenie objednávky:

Užívateľ dostane po odoslaní objednávky potvrdzujúci e-mail. V prípade, že Užívateľ potvrdenie v očakávanej lehote podľa charakteru služieb, najneskôr však do 48 hodín, nedostane, Užívateľ je spod zmluvného záväzku a záväznosti ponuky oslobodený. Objednávka, respektíve jej potvrdenie sa Poskytovateľom, resp. Užívateľom považuje za prijaté, ak je pre oboch dostupné. Poskytovateľ je od zodpovednosti oslobodený, ak nebude potvrdenie prijaté včas z dôvodu, že Užívateľ uviedol počas registrácie chybnú e-mailovú adresu, resp. nedokáže kvôli plnosti svojej schránky prijímať ďalšie správy.

Užívateľ berie na vedomie, že potvrdenie popísané v predchádzajúcom bode je výlučne automatickým potvrdením, ktoré samo o sebe ešte neznamená uzatvorenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah vzniká až vtedy, ak Poskytovateľ po automatickom potvrdení informuje prostredníctvom ďalšej e-mailovej správy Užívateľa o detailoch a očakávateľnom plnení  objednávky.

Právo na odstúpenie

Na základe smernice č. 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a rady, ďalej v zmysle Vládneho rozhodnutia č. 45/2014 (26.II.) o detailných pravidlách týkajúcich sa zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťami a spotrebiteľmi je Spotrebiteľ do 14 dní od prebratia objednaného produktu oprávnený bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a objednaný produkt vrátiť. Pri absencii súčasného oznámenia je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť si svoje právo na odstúpenie v lehote 1 rok. Ak mu Poskytovateľ po uplynutí 14 dní od prebratia produktov, avšak v rámci 12 mesiacov, poskytne dané oznámenie, lehota na odstúpenie je 14 dní od poskytnutia daného oznámenia.

Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie uplynie v priebehu 14 dní odo dňa, kedy si Spotrebiteľ alebo ním označená tretia osoba, okrem kuriéra, produkt preberie.

Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie môže uplatniť aj v lehote medzi uzatvorením zmluvy a prebratím produktu.

Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ, nie spoločnosť.